Privacyverklaring

Algemeen 
Agile Business Consultants (ABC), gevestigd aan Esdoornkade 32, 2101 WP te Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
 
Adres: Esdoornkade 32, 2101 WP Heemstede 
website: agileconsultants.nl
tel: +31 (0)6 22 44 54 79
mail: info@agileconsultants.nl
Leon van der Meer is de functionaris gegevensbescherming van ABC en te bereiken
via bovenstaand mailadres.

Gegevens die wij verwerken 
ABC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of wij dit wettelijk verplicht zijn, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijf

Met welkdoel verwerken wij de gegevens 
ABC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van vragen en/of opmerkingen;
 • Verzenden van uitnodigingen voor cursussen en workshops;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of te verrichten.

Geautomatiseerde besluitvorming 
ABC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ABC) tussen zit. ABC gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: MacOS (Apple), Windows (microsoft), MS Office, Online software ING internet bankieren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
ABC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn tien jaar na einde project voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam  
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijf
 • Functie

Delen van persoonsgegevens met derden 
ABC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ABC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
ABC gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ABC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@agileconsultants.nl. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ABC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen 
ABC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Leon van der Meer via info@agileconsultants.nl.

 

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)6 22 44 54 79
Email ons via dit contactformulier